1. A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatálya a www.ingatlanok.hu címen elérhető weboldalon megvásárolható szolgáltatásokra, a szolgáltatások értékesítésére terjed ki.

2. A Szolgáltató

system_check

Az ingatlanok.hu oldal tulajdonosa, fenntartója az Ingatlancsoport Kft. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; nyilvántartási szám: 01-09-293638; adószám: 23720675-2-41; eljáró cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; [email protected]). ; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a Szolgáltató.
A felhasználók adatait a Szolgáltató kezeli.

Az oldal üzemeltetését a Szolgáltató megbízása alapján a World Web Data Kft. (székhely: 1043 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-293552; továbbiakban: Üzemeltető), valamint a Marco Polo Magyarország Kft. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-206282; továbbiakban: Üzemeltető) végzi. Az Üzemeltető gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal, kérdéseikkel az Üzemeltetőhöz is fordulhatnak: [email protected]
Az adatkezelések tekintetében az Üzemeltető adatfeldolgozónak minősül.

3. A fogyasztó
Fogyasztó az a megfelelően regisztrált felhasználó, aki a weboldalon a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint vásárlást kezdeményez (továbbiakban: felhasználó, a 9. és 10. pontban: fogyasztó).

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya
A Szolgáltató a www.ingatlanok.hu oldalon egy ingatlan értékesítésre szolgáló adatbázist üzemeltet. Az oldal elsődleges szolgáltatása ingatlan hirdetések megjelenítése, a felhasználók ehhez kapcsolódóan vásárolhatják meg a weboldal egyes szolgáltatásait. A szolgáltatások listájáról, áráról, a fizetési módokról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített szolgáltatások katalógusát megváltoztassa.
A Szolgáltató által értékesített szolgáltatások fogyasztó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, a regisztráció szabályai
A szolgáltatás igénybe vételére csak regisztrált felhasználók jogosultak. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adni a regisztrációs űrlapon meghatározott személyes adatait.

6. A szerződés létrejötte
A nem regisztrált felhasználók által megkezdett vásárlás, valamint a regisztrált felhasználók által bejelentkezés nélkül megkezdett vásárlás a Szolgáltatót nem köti.
Amennyiben a bejelentkezett felhasználó szolgáltatást vásárol, köteles a weboldalon közzétett tájékoztatók szerint eljárni. A vásárlás akkor tekinthető befejezettnek, ha a Szolgáltató a vásárlást visszaigazolja, és a megvásárolt szolgáltatás ellenértékét a felhasználó megfizeti.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Szolgáltató rendszere archiválja.
A szerződés nyelve magyar.

7. A megvásárolt szolgáltatás ellenértéke
A Szolgáltató a megvásárolható szolgáltatások vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab szolgáltatásra vonatkozik, és nem foglalja magában az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A megvásárolt áru ellenértékét a felhasználó a Szolgáltató által meghatározott módon köteles megfizetni.

8. A fogyasztó felmondási joga
A fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, illetve azt felmondhatja. Mivel a Szolgáltató kizárólag szolgáltatást értékesít, melynek teljesítését rögtön megkezdi, a Rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a fogyasztót indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. A fogyasztó a felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A fogyasztó a felmondási jogát az itt elérhető nyilatkozat kitöltésével is gyakorolhatja. Amennyiben nem a csatolt nyilatkozatot használja, a fogyasztó a felmondási jogát egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
Ha a fogyasztó felmondja a szerződést, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az felmondásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeg arányos részét. A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

9. A fogyasztói jogok érvényesítése
Fogyasztó a jelen Üzletszabályzatból, a www.ingatlanok.hu oldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait az 2. pontban megjelölt üzemeltetővel szemben érvényesítheti. Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben, elektronikus levélben, vagy személyesen az Üzemeltető székhelyén közölheti.