Örökösödési illeték - vajon mennyit kell fizetni az államnak?

Ez a cikk elmúlt egy éves, így elavult lehet.

Ebben a cikkben kifejezetten az ingatlanokra vonatkozó öröklési illeték díjával kapcsolatos kérdésekre kaphat választ.

Az ember nem is hinné, hogy mennyi tennivalója van, ha örököl.

Többek közt az állam számára meg kell fizetnie az örökösödési illetéket, vagy más néven öröklési illetéket.

Hogy ez az összeg mekkora? Az több tényezőtől is függ.

De először is lássuk, általánosságban mit is kell tudni az öröklés folyamatáról!

Ki jelenti a NAV-nak az öröklés tényét?

A NAV számára a közjegyző, illetve a bíróság jelenti be a hagyatékot. A beadott dokumentumok közt kell szerepeljen:

 • a hagyatéki leltár másolata,
 • a végrendelet,
 • az osztályos egyezség,
 • a hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv hiteles másolata.

Minden örökösnek egyénenként kötelessége megindítani a hagyatéki eljárást az örökhagyó halálát követő 90 napon belül, ha a hagyaték forgalmi értéke meghaladja a 300 ezer forintot (azaz ingatlan esetén gyakorlatilag mindig).

Milyen ingatlan esetén kell örökösödési illeték díjával számolni?

Az öröklési illeték a belföldi lakástulajdon vagy tulajdonrész, illetve lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog öröklése esetén egységesen 9%.

Ha külföldön lévő ingatlant örököl valaki, arra nem vonatkozik az örökösödési illeték megfizetési kötelezettsége.

Mikor nem kell kifizetni az örökösödési adó összegét?

Az örökös mentesülhet az örökösödési adó alól, ha az örökös:

 • az örökhagyó gyermeke, unokája, dédunokája
 • az örökhagyó szülője, nagyszülője, dédszülője
 • az örökhagyó házastársa
 • az örökhagyó bejegyzett élettársa, az örökhagyó mostohagyermeke, vagy nevelt gyermeke - ebben az esetben az örökrész tiszta értéke csak 20 millió forintig illetékmentes!
 • az örökhagyó mostohaszülője, vagy nevelőszülője - ebben az esetben az örökrész tiszta értéke csak 20 millió forintig illetékmentes!
 • az örökhagyó nem egyenes ági rokona - ebben az esetben az örökrész tiszta értéke csak 20 millió forintig illetékmentes!
 • testvére, féltestvére, mostohatestvére lemond az örökségéről (Ha ellenértéket kap a lemondás fejében, akkor ajándékozási illetéket kell fizetnie, melynek alapja a kapott ellenérték.)
 • 4 éven belül lakóházat épít a lakóház építésére alkalmas telek illetve annak az általa örökölt tulajdoni hányadnak megfelelő részére, és erről nyilatkozik a NAV-nak az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedése előtt

Minden öröklés esetén az örökölt vagyon tiszta értékét veszik alapul az öröklési illeték megállapítása során.

Hogy számolható ki az örökölt vagyon tiszta értéke?

Az örökölt vagyon tiszta értéke a következőképpen alakul:

Az örökölt vagyon forgalmi értékéből levonják a hagyatékot terhelő tartozás összegét - minden örökösre vonatkozóan egyenlő arányban. Továbbá levonják még a hagyatékot terhelő esetleges tartozásokon felül a végrendeleti végrehajtó és a hagyatéki eljárás során kirendelt gondnok tiszteletdíja is.

Jó tudni, hogy az örökség elfogadásával az örökös elfogadja az arányosan ráeső esetleges adósság megöröklését is! Ha adóssággal terhelt egy ingatlan, azt kötelező igazolnia az örökösnek.

Az ún. kötelesrész - az elhalálozott házastársának és legközelebbi rokonainak járó minimum részesedés - is öröklési illeték tárgyát képezi. Ha valamelyik kötelesrészre jogosultat egy másik örökös kivásárol, annak visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie. A kivásárlás kizárólag az örökhagyó vagyonához nem tartozó pénzzel, vagy más ellenszolgáltatással történhet.

Kiskorú örökös esetén jár-e örökösödési illeték-kedvezmény?

Nem kell a teljes összegét befizetnie az örökösödési illetéknek annak, aki az öröklés időpontjában kiskorú. Fizetési kötelezettsége a nagykorúvá válásakor lép életbe. Ha 20 éves koráig megfizeti az öröklési illetéket, akkor aszerint, hogy hány évvel a határidő előtt fizette be az örökösödési illetéket, kedvezményt kaphat.

Ha 19 évesen fizeti be, 10%-os, ha 13 évesen, a maximális 70%-os kedvezménnyel élhet. Amennyiben 20 éves kora után fizeti be az örökösödési adót, köteles késedelmi pótlékot is fizetni.

Mi történik, ha az ingatlan egyéni vállalkozó tulajdona volt?

Ha az ingatlan üzleti célt szolgál, és kisvállalkozói vagyon részét képezi, akkor csak abban az esetben érvényesíthető öröklési illeték-kedvezmény, ha az örökös szintén üzleti célra fogja használni az adott ingatlant a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított 30. naptól számítva legalább 3 éven át.

25%-kal, de maximum 2,5 millió forinttal csökkenthető a vállalkozói vagyon tulajdonjogához kapcsolódó öröklési illeték mértéke.

Azonban ha a vállalt 3 évet nem teljesíti az örökös, jó eséllyel az igénybe vett illeték-kedvezmény dupláját köteles megfizetnie az államnak.

Hogyan lehet kedvezményt kérni az örökösödési illeték megfizetése során?

Az öröklési illeték-kedvezményt kérelmezni kell az illeték mértékét megszabó határozat után - ennek a jogosságáról a NAV az elsőfokú határozat kiegészítésével dönt. A fizetési kötelezettségről szóló határozat véglegessé válik, amikor maga a kiegészítő határozat is.

Elévülhet-e az öröklési illeték?

Az örökösödési illeték elévülhet, és az illeték visszatérítésének az igénye szintén (2017. évi CL. törvény)!

Ha viszont a bíróság visszamenőleg szünteti meg vagy korlátozza az öröklés útján szerzett ingatlanhoz való jogunkat, akkor az illeték visszafizetését kérelmezhetjük 6 hónapon át, miután a bírósági határozat jogerőre emelkedett.

Mi történik akkor, ha késve intézzük az örökléssel kapcsolatos kötelességeinket?

Mulasztási bírságot kell fizetnie az öröklési illeték megfizetésére kötelezett örökösnek, ha az öröklés tényét:

 • nem jelenti be,
 • hiányosan jelenti be, vagy
 • megkésve jelenti be.

Ha az örökös magánszemély, a mulasztási bírság 200 000 Ft, más esetben akár 500 000 Ft is lehet.

Ha "csak" nem fizet időben az örökös, akkor az illetéken felül pótlékot kell fizetnie.

Az öröklési illeték késedelmi pótléka is viszonylag magas: az érvényes jegybanki alapkamat 5%-kal emelt összegét kell elosztani 365-tel, így kapjuk meg az egy naptári napra jutó késedelmi pótlék díját.

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy az örökösök a gyász mellett alaposan el lesznek foglalva az örökléssel kapcsolatos ügyintézéssel is.

Ha azon gondolkodik, hogy ingó örökségén ingatlant vásárolna, érdemes igénybe vennie vagyonszerzési illeték kalkulátorunkat!

Ha a vagyonszerzési illetékről szeretne részletes tájékoztatást, olvassa el cikkünket!

Vagyonszerzési illeték kalkulátor